مجله‌ی آی تی محتوا سعی دارد تا بهترین ها را با شما به اشتراک بگذارد.

تکنولوژي را مي توان تمام دانش، کالاها، فرايندها، ابزارها، روش ها و سيستم هايي تعريف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته مي شوند. تکنولوژي عبارتست از روش انجام کارها به وسيله ما. تکنولوژي ابزاري است که به وسيله آن مي توانيم به اهداف خود دست يابيم. تکنولوژي، اجراي عملي دانش است، ابزاري است که به کمک تلاش و سعي آدمي مي آيد. تکنولوژي چيزهاي بسيار بيش تري از ماشين را در بر مي گيرد. چند هويت تکنولوژيک ديگر غير از سخت افزار وجود دارد که از جمله به نرم افزار و مهارت هاي انساني مي توان اشاره کرد.

الف)  تکنولوژي در قالب محصولات و نيز فرايندها يا روش هاي مورد استفاده در خلق محصولات و خدمات جديد متبلور مي شود؛
ب) تکنولوژي اطلاع يافتن از چگونگي به کارگيري دانش علمي و مهندسي براي دستيابي به نتايج عملي يعني محصولات، فرايندها و خدمات يا دانستن چگونگي دستيابي به نتايج عملي بر اساس تجربه است؛
ج)  تکنولوژي بايد همراه با علم و تجربه عملي(تکنيک) انجام شود . از آنجا که اين واژه ها اغلب به طور مناسب به کار گرفته نمي شوند در اينجا به منظور تسهيل فهم آ ن ها، تعاريف مربوط ارائه و تشريح مي شوند : علم، دانش عام با هدف افزايش دانايي ما درباره طبيعت و جامعه است که بر اساس ثبات و توانايي آن در توضيح و پيش بيني پديده ها، مورد پذيرش عموم قرارگرفته است . تکنولوژي، دانشي عام با هدف شناخت راه حل هاي عمومي براي مسائل خاص است که بر اساس توانايي کاربرد مؤثر آن پذيرفته شده است . تکنيک، دانشي خاص است که هدف آن حل مسائلي ويژه است که به صورت موردي و بر اساس تناسب واقعي و مستقل از دانش مربوط به اصول عمومي زيرساختي آن، مورد پذيرش قرار مي گيرد . بنابراين مي توان گفت علم، تکنولوژي و تکنيک صور ت هايي از دانش هستند که مي توانند بر اساس سطوح عموميت يافتن، اهداف و پذيرش از يکديگر متمايز شوند .